';

VÄLKOMMEN TILL NATURSKOG AB


Naturskog utför uppdrag inom skogsskötsel – och naturvård.

Vi utför uppdrag inom skötsel
av skogs- och naturvårdsområden med
höga rekreations-, kultur- och naturvärden,
samt landskapsvård och stängselbyggnation.

Företaget tillhandahåller även arboristtjänster för konsultation, beskärning eller sektionsfällning i
trånga miljöer.

Naturskog AB
Erbjuder följande tjänster
  • Natur- och landskapsvård
  • Tätortsnära skogsvård
  • Arboristtjänster
  • Konsultation/rådgivning
  • Kontinuitetsskogsbruk
  • Produktionsskogsbruk
  • Stängselbygge för naturreservat och betande djur
  • Naturvårdsslåtter
Naturvårdsverket

Har genomfört en undersökning om vad folk anser om träd i städer

Fler ansåg dem ”mycket viktiga” när de fick lära sig att det är ”samhällsekonomiskt lönsamt att budgetera för trädplantering i städer eftersom träden bidrar till bättre luft, vatten och klimat”.

– Trots att tjänsterna är grunden i människans välfärd och livskvalitet är de fortfarande osynliga i flera samhällsbeslut, förklarar Karin Skantze, projektledare för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att kommunicera ekosystemtjänster.
Med ekosystemtjänster menas naturvärden som bidrar till människors livskvalitet och välfärd. Till exempel att träd och parker i städer ger bättre luft, vatten och klimat, samt minskar buller, risken för översvämningar och bidrar till en bättre folkhälsa.
I undersökningen frågades två grupper ut om hur viktigt det är med träd i städer. Den ena gruppen fick i sin fråga veta att ”studier visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att budgetera för trädplantering i städer eftersom träden bidrar till bättre luft, vatten och klimat”. Här svarade 84 procent att det var ”mycket viktigt”, jämfört med 81 procent i gruppen som inte fick veta att det är ”samhällsekonomiskt lönsamt”.

77 procent av alla tillfrågade anser att det är ”mycket viktigt” att det tas hänsyn till trädens och parkernas naturvärden när bostäder och vägar ska byggas.

– Svaren visar att en stor andel av Sveriges befolkning tycker att träd i städer är mycket viktigt och vill att beslutsfattare ska värdera ekosystemtjänster i samhällsutvecklingen. Det behöver inte finnas en motsättning mellan samhällsutveckling och att gynna ekosystemtjänster. Genom att värdera tjänsterna får beslutsfattare viktiga underlag som visar ekosystemtjänsternas samhällsvärden,  säger Karin Skantze.
FN har listat förlust av ekosystem och biologisk mångfald tillsammans med klimatfrågan som de två viktigaste miljöproblem som mänskligheten behöver arbeta intensivt med för att lösa.

Källa: Naturvårdsverket

Lite om vad vi gör!