';

VÅRA TJÄNSTER

Naturskog AB är specialister på skötsel av skogs- och naturvårdsområden med höga rekreations-, kultur- och naturvärden, till exempel tätortsnära skogar och naturreservat.

Vi utför uppdrag med hänsyn till både naturvård och ekonomi allt efter våra uppdragsgivares önskemål genom att utföra skötselåtgärder/avverkningar med en kombination av motormanuellt arbete, maskiner och i vissa fall häst.

NATUR- & LANDSKAPSVÅRD

Den tätortsnära skogen innehåller en mängd djur- och växtarter som är viktiga att värna om. Vi tar hänsyn till regler kring detta, samt närboendes önskemål om såväl skugga som insyn när vi avverkar denna slags skog. Vi använder oss av små maskiner för att minimera körskador.
Vid denna typ av åtgärder lägger vi en stor vikt vid det estetiska samt vid trädvalet.

Naturreservatsskötseln är en ett växande område. Allt fler reservat bildas som måste skötas om. Det kan t.ex. vara gamla igenvuxna strandängar som behöver restaureras med hjälp av röjning, fräsning, stängsling för att kunna hållas under hävd av betande djur.

Mycket öppen mark som tagits ur bruk behöver skötas genom slåtter. För att öka den biologiska mångfalden vad det gäller floran behöver gräset efter slåttern fagas eller alternativt balas och fraktas bort från platsen. Detta gräs kan bli till vinterfoder åt betesdjuren.

Som naturbevakare för Fysingens Naturreservat ser Naturskog AB till att sköta om området enligt en speciell skötselplan. Vi förser bland annat området med uppdaterade skyltar och ser till att det är rent, snyggt och välkomnande för gäster i reservatet.

SKOGSBRUK

Avverkningsplanering

Planering av avverkningsposter. Snitsling av bestånd, rågångar, fornminnen, nyckelbiotoper etc för att underlätta för avverkningsgrupper. Gps-handdator används som hjälpmedel.

Förröjning

Underröjning av  bestånd med mycket undervegetation.

Avverkning

Gallringar, slutavverkningar

Ungskogsröjning

Röjning av unga bestånd

Plantering

Plantering av bar- och täckrotsplantor

Hyggesfritt tätortsnära skogsbruk

Naturvårdsplaner

NATURSKOG ABs ENTREPENADVERKSAMHET

Röjning av ledningsgator

På uppdrag av kraftbolag röjer och breddar vi ledningsgator.

Nedtagning av träd

Vi utför totalentreprenad på avancerad trädfällning, dvs. fällning, bortforsling, flisning, stubbfräsning samt försäljning av flis och virke.

Vi köper gallringar, slutavverkningar, leveransvirke och GROT till mycket konkurrenskraftiga priser och hjälper till hela vägen från första kontakt till redovisning och uppföljning – Tveka inte att kontakta våra virkesköpare (Som ni hittar kontaktuppgifter till under ”kontakt” på hemsidan

Legokörning av vall, slåtter, balning samt inplastning av ensilage/hösilagebalar

Manuell slåtter

Stängselbygge till får, kor och hästar

SPECIALISTOMRÅDEN

 •  Selektiv avverkning och artspecifik röjning för att gynna arter med höga natur-, kultur- eller rekreativa värden.
 • Kontinuitetsbruk (kalhyggesfritt mångbruk)
 • Ängsslåtter i naturvårdssyfte och vallsådd.
 • Friställning av värdehöjande trädslag i rätt miljö.
 • Skapande av stående och liggande död ved, exempelvis biodepåer och veteranisering.
 • Röjningsåtgärder, såsom siktlinjer, för att gynna sociala- och rekreativa värden och öka trygghetskänslan.
 • Konsulterande tjänster knutna till kultur- och naturvärden.
 • Restaurering av ängs- och hagmark.
 • Rådgivning/förvaltning och aktiv skoglig skötsel ur ekonomiska, sociala, naturvårdsvärden.
 • Gränsmarkering
 • Stigunderhåll
 • Informationstavlor
 • Rastplatser
 • Spång och bro
 • Stängselbyggnation
 • Dikesreglering
 • Faunadeponier
 • Inägorestaurering
 • Flerskitning och balansering av igenvuxna bryn för biodiversitet, estetik och funktion
 • Arboristtjänster för konsultation och utförande

MASKINPARK

Maskinpark
Naturskogs maskinpark

Naturskogs maskinpark består bland annat av

 • skördare (Ecolog 560, Ecolog 590 Sampo Rosenlew HR46)
 • skotare (2 st Alstor 840 pro, JD 1010E, Malwa 560, Vimek 610, Komatsu 895)
 • ett flertal jordbrukstraktorer samt en mängd redskap för ett kunna bemöta våra kunders önskemål.

Alla våra maskiner uppgraderas löpande för att göra minsta möjliga miljöavtryck!