';

VÅRA BETESDJUR

Betesdjur

Under flera tusen år har människan haft betande djur för produktion av kött och mjölk. Djuren fick beta på ställen där det inte var lämpligt att bruka för grödor av olika slag. På dessa betade marker utvecklades en mycket rik flora som är en förutsättning för många fåglar och insekter. Betande djur bidrar till en biologisk mångfald och ger rikare växt- och djurliv

Fyra viktiga komponenter för biologisk mångfald till följd av naturbete!

Betesdjuren – genom bete, tramp och gödsel ger förutsättning för det artrika beteslandskapet
Skapar Ljus – för framförallt växter
Ger Värme – för insekter

Buskar och träd – tredimensionella strukturer som ger lä och bättre mikroklimat, föda och boplatser

VÅR BESÄTTNING

Vår besättning

Våra betesdjur på Naturskog består av en besättning av Highland Cattle, Hereford samt Angus. Dessa raser är väl anpassade till bete och då särskilt i våtmarker, strandängar och på mindre näringsrika betesmarker. Raserna är mycket tåliga och klarar det svenska klimatet alldeles ypperligt.

Vi har även betande får av olika raser och pälskvaliteter.

Hyra betesdjur?

Är ni intresserade av att hyra betande djur? Kontakta oss om ni vill veta mer och hur vi kan hjälpa er på bästa sätt!