Skogsbruk

Produktionsskogsbruk

Avverkningsplanering

Planering av avverkningsposter. Snitsling av bestånd, rågångar, fornminnen, nyckelbiotoper etc för att underlätta för avverkningsgrupper. Gps-handdator används som hjälpmedel.

Förröjning

Underröjning av  bestånd med mycket undervegetation.

Avverkning

Gallringar, slutavverkningar

Ungskogsröjning

Röjning av unga bestånd

Plantering

Plantering av bar- och täckrotsplantor

Kontinuitetsskogsbruk

Hyggesfritt tätortsnära skogsbruk

Naturvårdsplaner