Natur- och landskapsvård

 

Tätortsnära skog -avverkning, röjning

Den tätortsnära skogen innehåller en mängd djur- och växtarter som är viktiga att värna om. Vi tar hänsyn till regler kring detta, samt närboendes önskemål om såväl skugga som insyn när vi avverkar denna slags skog. Vi använder oss av små maskiner för att minimera körskador.

Vid denna typ av åtgärder lägger vi en stor vikt vid det estetiska samt vid trädvalet.

 

Tätortsnära betesmarker - betande nötkreatur

Naturskog AB har 200 betande nötkreatur och ca 50 får på ett antal olika platser med höga natur- och kulturvärden runt Stockholm. Med dessa ser vi till att hålla landskapen öppna.

 

 

 

 

 

 

Naturreservat - avverkning, röjning, betesdjur

Naturreservatsskötseln är en ett växande område. Allt fler reservat bildas som måste skötas om. Det kan t.ex. vara gamla igenvuxna strandängar som behöver restaureras med hjälp av röjning, fräsning, stängsling för att kunna hållas under hävd av betande djur.

 

Ängsslåtter

Mycket öppen mark som tagits ur bruk behöver skötas genom slåtter. För att öka den biologiska mångfalden vad det gäller floran behöver gräset efter slåttern fagas eller alternativt balas och fraktas bort från platsen. Detta gräs kan bli till vinterfoder åt betesdjuren.

 

Naturbevakare

Som naturbevakare för Fysingens Naturreservat ser Naturskog AB till att sköta om området enligt en speciell skötselplan. Vi förser bland annat området med uppdaterade skyltar och ser till att det är rent, snyggt och välkomnande för gäster i reservatet.

 

Utveckling och framgång inom Fysingens Naturreservat har skett se senaste åren.